Position

Full name

Tel

EMAIL

Administrative Staff

President

Viktor Lukashenko

309-25-02

nocbelarus@noc.by

Secretary General

Sankovich Ksenia 

309-25-02

nocbelarus@noc.by    

Department of Legal and Personnel Work

Head of Department Natallia Hryva

309-25-21

grivo@noc.by 

Legal Adviser

Tatyana Aleynikova

309-25-52 aleinikova@noc.by

HR-manager

Aliaksandra Litvinko 309-25-24 litvinkoav@gmail.com 

Office Manager

Yuliya Voitsik 

309-25-02
fax:
309-25-37

nocbelarus@noc.by 

Communications Department

Head of Department

Ignatenko Polina

309-25-06

mennanova@noc.by 

press@noc.by 

Manager

Aliaksandr Novikau 309-25-51

press@noc.by 

Manager Yekatsiaryna
Serykh
 

309-25-59

Serih@noc.by

Manager

Dzianis Kastsiuchenka

309-25-60 Kastsiuchenka@noc.by 

Olympic Movement Department

Head of Department

Dzmitry Dauhalionak

309-25-09

dovgalenok@noc.by 

Manager

Maksim Sinitsyn

309-25-11

nocrbms@gmail.com 

Manager

Juliya Hrass  309-25-81  nocbelarus@noc.by

Manager

Aliaksei Karnei

309-25-12

alexei_karnei@mail.ru 

International Relations Department

Head of Department

Vasili Iourtchik

309-25-15

noc-rb@altolan.com
nocblr@gmail.com  

Manager Yuliya Pliuto

309-25-19

 

Manager

Alina Saltykova

309-25-18

nocblr@gmail.com

Manager Ksenia Sankovich
 

309-25-08

 sankovichksenia@gmail.com
     

 Marketing Department

Head of Department

Vitali Ostrovsky

309-25-26

marketing@noc.by

Manager

Volha Katsevich

309-25-62

katsevich@noc.by

Manager

Volha Haizer

309-25-63      

gaizer@noc.by

Accounting and Control Department

Head of Department – Chief Accountant

Ala Kirylenka

309-25-22

finance@noc.by 

Lead Accountant

Marharyta Pashkevich

309-25-23

finance@noc.by 

Accountant

Sviatlana Bachyla

309-25-93

finance@noc.by

Lead Economist

Tatsiana Tserakh

309-25-79 

finance@noc.by

Maintenance Department

Head of Department Golenko Yuri 309-25-40  frolkov@noc.by
Deputy Head of Department Turovets Anton

309-25-41  nocbelarus@noc.by
Security Manager Siarhei Damanau 309-25-43  domanov@noc.by

Specialist

Dzmitry Vayavodau

309-25-56

voevodov@noc.by  

Specialist

Yauheni Kalasouski

309-25-58  kolosovski@noc.by 

Specialist

Ivan Navitski

309-25-57 novickiy@noc.by